RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku  (RODO), informuję Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzam Pani/Pana dane osobowe, oraz o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Dudek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dudek Małgorzata, M-HOUSE NIERUCHOMOŚCI z siedzibą w Lublinie,  ul. Okopowa 5A/33, 20-022 Lublin;   

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących  Pani/Panu uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z administratorem pisemnie na adres wskazany powyżej lub na adres dudek@mhouse.nieruchomosci.pl;

Pani/Pana dane osobowe uzyskane przy zawarciu i realizacji umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (w zakresie umowy sprzedaż, kupno, zamiana, wynajem, najem) wykorzystujemy w celach:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy – przez czas do zawarcia umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO;
 • zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO);
 • skontaktowania się z Panią/Panem  (numer kontaktowy, adresu e-mail – przez czas do kiedy nie wycofa Pani/Pan zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 a) RODO- Pani/Pana zgoda);
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  – przez okres trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO) oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO);
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych np. przechowywanie dokumentów księgowych, faktur, kierowania i udzielania odpowiedzi na otrzymaną od Pani/Pana korespondencję dotyczącą zawartej umowy(art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać te dane.

Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania  umowy pośrednictwa.

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

 • podmiotom przetwarzającym w imieniu administratora dane osobowe – np. podmioty obsługujące systemu informatyczne administratora, świadczące usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, – podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy, podmioty świadczące usługi doręczania korespondencji i przesyłek,
 • podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. sądy organy państwowe).

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, 

Pan/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; – gdy osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, gdy osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; – gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • w zakresie, w jakim Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:  – osoba które dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;  -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  – administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dotyczą.
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Prawo wniesienie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.